KAVÁRNA 731493537 / RELAX 731493538 ​ info@whynotspejchar.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Why Not Špejchar cafe IČO:75865661 se sídlem Mezi rybníky 213, Praha 4 Šeberov, Why not Špejchar relax IČO: 74832808 se sídlem Mezi rybníky 376, Praha 4 Šewbrov, 149 00 , provozovatelé objektu Why not Špejchar s adresou provozovny V Ladech 1020, Praha 4 Šeberov, 14900 , prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás v souvislostí s provozem Why not Špejchar shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1.    Osobní údaje a jejich zpracování
1.1.  Kategorie osobních údajů

V případě, že si objednáte termín pro některé ze služeb poskytovaných v Why not Špejchar , shromažďujeme následující kategorie osobních údajů:

• Jméno a příjmení,
• E-mailovou adresu,
• telefonní číslo

V případě, že si navštívíte Why not Špjechar, shromažďujeme kamerové záznamy z bezpečnostních kamer umístěných v provozovně.

1.2.  Účely a důvody zpracování osobních údajů:

• Poskytování služeb
• Abychom mohli poskytovat nabízené služby, tedy zpracovat objednávku služeb, zarezervovat Vámi zvolený termín, případně Vám jej připomenout či s Vámi komunikovat nezbytné náležitosti, zpracováváme Vaše osobní údaje uvedené v čl. 1.1 z důvodu nezbytného plnění ze smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
• Ochrana, bezpečnost a řešení sporů.
• Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti a v řešení sporů.
• Kamerové záznamy
• V prostorách Why not Špejchar jsou umístěny kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů společnosti, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti a v řešení sporů.
• Obchodní sdělení.
• Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů či služeb, jako jste si u nás koupili, na základě oprávněného zájmu v souladu se zákonem.
• Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím emailu. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud si je výslovně vyžádáte.
• Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu,

• společnostem provozujícím zvolený rezervační systém, zejména společnosti  Fox Cloud s.r.o.
sady Pětatřicátníků 355/26 301 00 Plzeň   , jako zpracovateli provozující rezervační systém MyFox.
• dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat
• třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností
• veřejným orgánům (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2.    Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání
2.1.  Zabezpečení osobních údajů

• Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
• U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
• Přístup k Vašim osobním údajům našimi zaměstnanci je minimalizován na nezbytně nutnou míru pouze pro splnění pracovních úkolů přímo souvisejících s výše vymezenými účely. Zaměstnanci jsou vázáni příslušnými vnitřními předpisy týkajících ochrany důvěrných informací.

2.2.  Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

• Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj po dobu plnění ze smlouvy. Tato doba se může lišit v závislosti na obsahu smlouvy a doby pro potřebné plnění.
• Kamerové záznamy jsou zpracovávány maximálně po dobu 30 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.    Práva subjektů údajů

• Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů, opravu svých údajů a za příslušnými právními předpisy stanovených podmínek máte právo na omezení či výmaz osobních údajů a na podání námitky.
• V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
• K likvidaci osobních údajů dojde v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

4.    Webové stránky
4.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Právní základ zpracování je v případě cookies oprávněný zájem na funkčnosti našich webových stránek pro naše návštěvníky a zlepšení a zefektivnění jejich budoucího fungování například díky sledování a analýze návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích.

Příjemcem cookies je vedle správce os. údajů i společnost Google Inc. v rámci používání nástroje Google Analytics.

Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

• analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
• konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
• trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
• remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
• esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

4.2.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Android
• Iphone a Ipad

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

4.3.  Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

5.    Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: info@whynotspejchar.cz

Kontakt:

Why not Špejchar

V Ladech 1020 , Praha 4 Šeberov, 149 00

info@whynotspejchar.cz

6.   Účinnost
Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 11.5.2018.